„Zaufajcie dzieciom, bo one są twórcami przyszłości”
                                                                                      C. Freinet.

W oddziale przedszkolnym najważniejszą osobą jest dziecko. To dzieci nadają sens naszej pracy, dzięki ich obecności możemy się wykazać i stawać się lepszymi.
CELE I ZADANIA:
 - Wspomaganie rozwoju dziecka, wspieranie uzdolnień poprzez diagnozowanie i rozwijanie różnorodnych inteligencji (matematycznej, muzycznej, przyrodniczej, językowej, wizualno-przestrzennej i ruchowej).
-Wychowanie dzieci przy współpracy z rodzicami przejawiających takie cechy charakteru jak: dobroć życzliwość, otwartość, empatia, samodzielność, kreatywność i wiarę we własne możliwości.
- Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.
- Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa, współpraca z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
- Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia sali oddziału przedszkolnego.
- Promowanie działalności oddziału przedszkolnego w środowisku lokalnym.
JAK WYCHOWUJEMY?
- Dziecko uczęszczające do naszego oddziału jest:
- Aktywnie uczestniczące w życiu oddziału przedszkolnego i szkoły.
- Samodzielne i twórcze w nauce i zabawie.
- Wesołe i zaradne, otwarte na świat i ludzi.
- Odpowiedzialne i obowiązkowe.
- Patrzące na świat z optymizmem.
- Świadome różnorodnych zagrożeń.
JAK UCZYMY?
- Sala oddziału przedszkolnego urządzona jest tak, aby dzieci mogły realizować swoje pomysły, rozwijać zainteresowania, zdobywać wiedzę poprzez bezpośrednie doświadczenie. Estetyka, kolorystyka sali czyni oddział przyjazny, nowoczesny i atrakcyjny dla dzieci.
- W pracy z dziećmi prawo pierwszeństwa daje się takim wartościom jak: odczuwanie, przeżywanie, tworzenie i rozumienie.
- Aktywizując dzieci stosuje się wiele różnorodnych metod: elementy metody globalnego czytania Glenna Domana, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, Metodę Aktywnego Słuchania Muzyki Barbary Strauss.
- Szczególny nacisk  kładzie się na umuzykalnienie dzieci. W ramach akcji „Klasyka dla smyka” dzieci w aktywny sposób poznają utwory muzyki klasycznej, utwory współczesne oraz utwory dla dzieci. Ruch towarzyszący muzyce jest ulubioną formą zajęć dzieci i dostarcza im dużo radości, bo jak mówił Platon „Muzyka to lekarstwo dla duszy”.
- Rodzice i dzieci przedszkolne mają możliwość wypożyczania książek z biblioteczki przedszkolnej do domu, wszyscy chętnie korzystają z tej możliwości.
- Dzieci biorą aktywny udział w oprawie uroczystości szkolnych i środowiskowych, konkursach plastycznych oraz akcjach.
- Dzieci mają możliwość korzystania ze szkolnej pracowni komputerowej, w które prowadzone są zajęcia dla dzieci przedszkolnych.
- Uczymy efektywnie korzystając z nowoczesnych środków dydaktycznych i sprzętu specjalistycznego.
- Edukacja umiejętnie splata naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić dzieci w świat obowiązków szkolnych.
- Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej, na boisku szkolnym, placu zabaw i w terenie.
- W trosce o to, by dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, oddział stwarza warunki do przedstawiania ich osiągnięć. Efekty prac dzieci prezentowane są : na holach – wystawy prac dzieci, apelach szkolnych, imprezach szkolnych i środowiskowych, przeglądach twórczości artystycznej dzieci oraz stronie internetowej szkoły.
 
NASZA MISJA:

- Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.
- Dostarczamy naszym dzieciom miłych wspomnień, które decydują o tym jakie będzie ich życie.
- Przestrzegamy i szanujemy prawa dziecka.
- Każde dziecko jest ważne i traktujemy je indywidualnie i  podmiotowo.
- Uczymy dziecko rozumieć swoje uczucia i pozytywnie postrzegać samego siebie.
- Prowadzimy edukację prozdrowotną i proekologiczną, wyrabiamy u dzieci nawyki zdrowotne, higieniczne i ekologiczne.
- Prowadzimy działania, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, profilaktyczno – wychowawcze, terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna).
- Rozbudzamy u dzieci uczucia patriotyczne, przywiązanie do ojczyzny, a także środowiska lokalnego.
- Zapewniamy potrzebę swobody i bezpiecznej zabawy.