Projekt edukacyjny opracowany dla Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Czermnie pod hasłem
,,Ratujmy pszczoły”
Realizacja projektu- rok szkolny 2014/2015
Realizujący:  nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czermnie
                        uczniowie klas 0-VI
Wstęp
       Pszczoły pełnią istotną rolę dla całego środowiska przyrodniczego.
O wyjątkowości tych owadów świadczy ich niezastąpiona rola w przyrodzie i gospodarce człowieka oraz to, że gatunkowi temu grozi wyginięcie. Te ważne dla ekosystemu owady są nie tylko niezwykłe ze względu na swoją rolę, ale także ze względu na zachowanie. Wbrew powszechnie panującej opinii nie wszystkie pszczoły żyją gromadnie w ulach lub gniazdach, zdecydowana większość to samotnicy. Bez względu na to, jaką formę życia wybierają, ich rola w przyrodzie jest tak samo ważna- zapylają rośliny. Dzięki nim aż 70% roślin uprawnych wydaje plon.
       Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zainteresowania dzieci problematyką złożoności działania ekosystemu, zwiększenia u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz pomoże ukształtować postawy prośrodowiskowe, które będą procentować w przyszłości.Cel główny
Wzrost świadomości i upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia pszczół w ekosystemie i życiu człowieka.Cele szczegółowe:
-upowszechnianie wiedzy na temat życia i budowy pszczół (nazywanie części ciała owadów-  
 wskazywanie odnóży i aparatów gębowych,  różnorodność owadów i ich rozmnażanie,
 zapoznanie z czynnościami życiowymi owadów);
-uświadomienie roli i znaczenia  pszczół w życiu człowieka;
- poznanie wartości odżywczych miodu i kitu pszczelego, propagowanie spożywania miodu i  
  korzystania z produktów  miodopochodnych;
-zwrócenie uwagi na globalny problem wymierania pszczół i ograniczenia produkcji miodu;
-troska o naturalne środowisko i zachowanie gatunku, ochrona i pomoc pożytecznym  
 owadom;
-poznanie pracy pszczelarza i jego roli dla środowiska;
-całoroczna obserwacja pszczelej rodziny;Metody: prelekcje, pogadanki, obserwacje okazów, obserwacje w naturalnym środowisku,  
                 działalność praktyczna uczniówFormy: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi

GALERIA ZDJĘĆ