WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizowany przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.Program ma swój blog http://blogiceo.nq.pl/zyjzdrowo/
2. Projekt edukacyjny  pt: „Gdy dorosnę będę jak…” opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie na rok szkolny 2014/2015
3. Projekt edukacyjny opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie pod hasłem ,,Ratujmy pszczoły”
Realizacja projektu- rok szkolny 2014/2015

"Ścieżki do przeszłości" - Edukacja regionalna. Program działań edukacyjnych i wychowawczych przeznaczony do realizacji w II półroczu roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie

  „Chcę szukać duszy polskiej w jej istotnych, najgłębszych cechach.
                             Pragnę pokazać i unaocznić nasze życie”

Władysław Stanisław Reymont
„ŚCIEŻKI  DO  PRZESZŁOŚCI”
    Edukacja regionalna
    Program działań edukacyjnych i wychowawczych
     przeznaczony do realizacji w II  półroczu  roku szkolnego 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016     w  Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w CzermnieSzczegółowe cele edukacyjne programu1.    Poznawanie i wzbogacanie wartości kulturowych środowiska lokalnego.
2.    Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, środowiska lokalnego, regionu i kraju.
3.    Wzmacnianie i rozwijanie aktywnego udziału dziecka w życiu wspólnoty rodzinnej i lokalnej.
4.    Kultywowanie  tradycji i zwyczajów rodzinnych i regionalnych.
5.    Poznawanie najbliższej okolicy, dostrzeganie jej specyfiki, walorów przyrodniczych i kulturowych.
6.    Rozbudzanie potrzeby bezpośredniego kontaktu i więzi ze środowiskiem lokalnym.
7.    Budzenie zainteresowania przeszłością historyczna i kulturą ludową własnego regionu.
8.     Kształtowanie szacunku dla wytworów pracy ludzkiej, kulturowego dorobku przyszłych pokoleń.
9.    Tworzenie zbiorów przedmiotów związanych z regionem.
10.    Budzenie zainteresowania dziedzictwem kulturowym poprzez kontakt ze sztuką regionalną.
11.    Kształtowanie postawy estetycznej dzięki poznawaniu sztuki ludowej.
12.    Nawiązanie kontaktów z twórcami regionalnymi, kustoszami muzeów.
13.    Kształtowanie postaw patriotycznych w postaci działań twórczych: inscenizacje, twórczość słowna, plastyczna, muzyczna.
14.    Rozwijanie percepcji i ekspresji twórczej: dostrzeganie i odbiór, rozumienie i przeżywanie wartości wizualnych środowiska kulturowego.
15.    Planowanie i organizacja różnorodnych działań na rzecz środowiska lokalnego.
16.    Współpraca w grupie.
17.    Poszukiwanie i porządkowanie różnych źródeł informacji o swojej małej Ojczyźnie.
 

GALERIA ZDJĘĆ

Projekt edukacyjny opracowany dla Szkoły Podstawowej
im. Wł. St. Reymonta w Czermnie pod hasłem
,,Ratujmy pszczoły”
Realizacja projektu- rok szkolny 2014/2015
Realizujący:  nauczyciele Szkoły Podstawowej w Czermnie
                        uczniowie klas 0-VI
Wstęp
       Pszczoły pełnią istotną rolę dla całego środowiska przyrodniczego.
O wyjątkowości tych owadów świadczy ich niezastąpiona rola w przyrodzie i gospodarce człowieka oraz to, że gatunkowi temu grozi wyginięcie. Te ważne dla ekosystemu owady są nie tylko niezwykłe ze względu na swoją rolę, ale także ze względu na zachowanie. Wbrew powszechnie panującej opinii nie wszystkie pszczoły żyją gromadnie w ulach lub gniazdach, zdecydowana większość to samotnicy. Bez względu na to, jaką formę życia wybierają, ich rola w przyrodzie jest tak samo ważna- zapylają rośliny. Dzięki nim aż 70% roślin uprawnych wydaje plon.
       Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zainteresowania dzieci problematyką złożoności działania ekosystemu, zwiększenia u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz pomoże ukształtować postawy prośrodowiskowe, które będą procentować w przyszłości.Cel główny
Wzrost świadomości i upowszechnianie wiedzy na temat roli i znaczenia pszczół w ekosystemie i życiu człowieka.Cele szczegółowe:
-upowszechnianie wiedzy na temat życia i budowy pszczół (nazywanie części ciała owadów-  
 wskazywanie odnóży i aparatów gębowych,  różnorodność owadów i ich rozmnażanie,
 zapoznanie z czynnościami życiowymi owadów);
-uświadomienie roli i znaczenia  pszczół w życiu człowieka;
- poznanie wartości odżywczych miodu i kitu pszczelego, propagowanie spożywania miodu i  
  korzystania z produktów  miodopochodnych;
-zwrócenie uwagi na globalny problem wymierania pszczół i ograniczenia produkcji miodu;
-troska o naturalne środowisko i zachowanie gatunku, ochrona i pomoc pożytecznym  
 owadom;
-poznanie pracy pszczelarza i jego roli dla środowiska;
-całoroczna obserwacja pszczelej rodziny;Metody: prelekcje, pogadanki, obserwacje okazów, obserwacje w naturalnym środowisku,  
                 działalność praktyczna uczniówFormy: wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi

GALERIA ZDJĘĆ

Projekt edukacyjny  pt: „Gdy dorosnę będę jak…” opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie na rok szkolny 2014/2015Każdego roku mury naszej szkoły opuszczają absolwenci.  Losy niektórych są nieznane, ale większość z nich pozostaje w naszym środowisku. Później studiuje i pracuje. W dzisiejszych czasach wybór drogi życiowej jest bardzo trudny, ale ma duży wpływ na nasze dalsze życie. Aby ułatwić uczniom wybór właściwej drogi życiowej już od najmłodszych lat w szkole przekazywane są uczniom informacje dotyczące różnych zawodów.
Cel główny
Poznanie losów jak największej liczby naszych absolwentów i przybliżenie zawodów, które wykonują.
Cele szczegółowe
- Korzyści wynikające dla środowiska i dla ludzi związane z wykonywanym zawodem.
- Wdrażanie dzieci do wykazywania szacunku ludziom różnych zawodów.
- Uświadomienie uczniom, że każdy zawód jest ważny i potrzebny.
- Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności i solidarności w wykonywaniu swoich obowiązków.Oczekiwane efekty
Udział w projekcie pomoże uczniom poznać różne zawody i miejsca pracy absolwentów naszej szkoły.
Formy realizacji
Najczęstszą formą realizacji zadań będą spotkania z wybranymi absolwentami w ich miejscu pracy, bądź zaproszenie do szkoły i przeprowadzenie wywiadu. W trakcie realizacji spotkania zostaną udokumentowane w taki sposób, aby można je było zaprezentować szerszej społeczności uczniów i rodziców.

GALERIA ZDJĘĆ

WF z Klasą to program Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizowany w roku szkolnym 2014/2015  przy wsparciu „Gazety Wyborczej” i portalu Sport.pl. Działania finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program jest objęty honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej.

Celem programu jest rozwijanie kultury fizycznej uczniów i  wypracowanie pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje. Program ma pokazać, że ze sportu w szkole każdy może czerpać przyjemność.
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Sportowy Okrągły Stół (SOS)- zorganizowanie szkolnej debaty dotyczącej udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole.
2. Lokalna Akcja Sportowa (LAS)- sportowe wydarzenie do realizacji którego zostaną włączeni rodzice uczniów,  społeczność lokalna lub zaprzyjaźniona szkoła bądź też aktywne włączenie się w większą akcję ogólnopolską (np. Polska biega, Polska na rowery).
3. Co najmniej 2 zadania do wyboru z puli opracowanej przez CEO.
4. Dokumentacja działań na blogu.
W naszej szkole podczas ogólnoszkolnej debaty SOS w wyniku głosowania zostały wybrane do realizacji dwa zadania z puli oferowanej przez CEO:
I semestr- ,,Zdrowe odżywianie”
II semestr- ,,Lekcje poza szkołą”
 

GALERIA ZDJĘĆ