WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ  DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWEOd 1 września br. będzie realizowany w naszej szkole projekt pod nazwą:
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
"Moja przyszłość".O Projekcie    Jest to  projekt Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przeprowadzi w partnerstwie Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Partnerzy - szkoły biorące udział w projekcie - są zobowiązane do zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch okresach tj. od września 2014 r. do grudnia 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. , w następującym podziale:

  • zajęcia z nauki języka obcego (j. angielski);
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
  • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

 Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z klas IV - VI oraz gimnazjów.    Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.    Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest to, że zajęcia prowadzone są w  sposób  twórczy, nowatorski.  Kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażują uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dla około 600 grup projektowych, podczas których wsparcie otrzyma około 9000 dziewcząt i chłopców.    Naboru do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, w której realizowany jest Projekt. Każda grupa projektowa liczy nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób.Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

 

GALERIA ZDJĘĆ