Miasto i Gmina Gabin realizuje projekt systemowy pt.:„ Samorząd Gąbina indywidualizacji  nauczania w szkołach sprzyja” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Czas realizacji projektu: 01.08.2013r. – 31.07.2014r. 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III w szkole podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin  Miasto i Gmina Gabin realizuje projekt systemowy pt.:„ Samorząd Gąbina indywidualizacji  nauczania w szkołach sprzyja” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W naszej szkole realizowane będą następujące zajęcia: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 hGimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 30 hZajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 hZajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych–przyrodnicze–30 hZajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 30 h Czas realizacji projektu: 01.08.2013r. – 31.07.2014r. 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III w szkole podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i zgłaszaniem uczestników zgodnie z wytycznymi regulaminu.

GALERIA ZDJĘĆ