Miasto i Gmina Gabin realizuje projekt systemowy pt.:„ Samorząd Gąbina indywidualizacji  nauczania w szkołach sprzyja” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. 
Czas realizacji projektu: 01.08.2013r. – 31.07.2014r. 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III w szkole podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami.

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół z terenu Miasta i Gminy Gąbin  Miasto i Gmina Gabin realizuje projekt systemowy pt.:„ Samorząd Gąbina indywidualizacji  nauczania w szkołach sprzyja” Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPriorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W naszej szkole realizowane będą następujące zajęcia: Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 30 hGimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy – 30 hZajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 30 hZajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych–przyrodnicze–30 hZajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 30 h Czas realizacji projektu: 01.08.2013r. – 31.07.2014r. 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w klasach I-III w szkole podstawowej. Cele te zostaną zrealizowane poprzez zapewnienie każdemu dziecku oferty edukacyjno - wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i zgłaszaniem uczestników zgodnie z wytycznymi regulaminu.

GALERIA ZDJĘĆ

WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ  DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWEOd 1 września br. będzie realizowany w naszej szkole projekt pod nazwą:
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
"Moja przyszłość".O Projekcie    Jest to  projekt Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przeprowadzi w partnerstwie Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Partnerzy - szkoły biorące udział w projekcie - są zobowiązane do zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie.

Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch okresach tj. od września 2014 r. do grudnia 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. , w następującym podziale:

  • zajęcia z nauki języka obcego (j. angielski);
  • zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
  • zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

 Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z klas IV - VI oraz gimnazjów.    Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.    Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest to, że zajęcia prowadzone są w  sposób  twórczy, nowatorski.  Kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażują uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dla około 600 grup projektowych, podczas których wsparcie otrzyma około 9000 dziewcząt i chłopców.    Naboru do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, w której realizowany jest Projekt. Każda grupa projektowa liczy nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób.Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

 

GALERIA ZDJĘĆ