Dyrektor mgr Marzena Maria Ledzion

Kieruje działalnością szkoły od 1 września 1996 r.

  • stwarza warunki wszechstronnego rozwoju ucznia
  • reprezentuje szkołę na zewnątrz
  • sprawuje nadzór pedagogiczny
  • przygotowuje  dokumenty szkolne
  • organizuje wpólpracę  i wspólpracuje  z :rodzicami i Samorządem Uczniowskim , Radą Pedagogiczną , lokalnymi organizacjami, organem prowadzącym, organem nadzoru pedagogicznego i innymi instytucjami wspomagającymi pracę szkoły