Zajęcia wyrównawcze:

W ramach realizacji art. 42 ust KN odbywają się zajęcia wyrównawcze dla uczniów klasy I  w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Na zajęcia uczęszcza na stałe 4 uczniów. Zajęcia te stwarzają możliwość uzupełniania braków w wiadomościach i umiejętnościach u uczniów z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej Dobór zadań uwzględnia pobudzenie aktywności umysłowej uczniów. Uczniowie są motywowani do systematycznej pracy. W toku zajęć prowadzone są ćwiczenia doskonalące koncentrację uwagi. Podczas zajęć wykorzystywane są dostępne pomoce dydaktyczne. Praca odbywa się różnymi metodami z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania.  

op.p. Barbara Brzózka

Zajęcia rozwijające:

Uczestnikami zajęć są wszyscy uczniowie klasy I. Celem głównym zajęć jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych uczniów. Uczniowie wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik: malowanie węglem, kredkami, świecą, collage, tworzą kompozycje płaskie i przestrzenne. Przedstawiają w pracach plastycznych nastroje inspirowane przez pory roku oraz sceny z wyobraźni. Podczas zajęć uczniowie wykonują prace na konkursy.

p. Barbara Brzózka

W ramach realizacji projektu ,,Samorząd Gąbina indywidualizacji w szkołach sprzyja” odbywają się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Cele główne tych zajęć to wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizacje procesów nauczania i wychowania, wyrównywanie braków w rozwoju psychomotorycznym dzieci oraz opanowanie przez nich podstawowych umiejętności w czytaniu i pisaniu. Na zajęcia uczęszcza siedmiu uczniów z klas I-III. Zajęcia prowadzi p. Barbara Brzózka.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów- koło plastyczne w klasie II

Zajęcia koła plastycznego odbywają się w ramach realizacji art. 42 KN. Uczęszcza na nie 8 dzieci. Zajęcia odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo i rozwijają uzdolnienia i zainteresowania plastyczne uczniów poprzez aktywizowanie ich do twórczego działania rozwijającego wyobraźnię.  Podczas zajęć dzieci doskonalą sprawność manualną, poznają ciekawe techniki plastyczne, uczą się ekonomicznego wykorzystywania materiałów i wyrabiają nawyk dbania o estetykę prac. W ciągu roku dzieci będą wykonywały prace plastyczne inspirowane wakacyjnymi przeżyciami, porami roku i stanem pogody, obchodzonymi świętami, wyobraźnią i własnymi marzeniami.

p. Hanna Olejniczak

Zajęcia wyrównawcze w klasie II odbywają się w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczęszcza na nie 3 dzieci. Głównym celem zajęć jest niwelowanie deficytów w zakresie analizatora wzrokowego i słuchowego, doskonalenie sprawności manualno-grafomotorycznych, uzupełnianie braków w wiadomościach i umiejętnościach w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej, rozbudzanie aktywności i rozwijanie samodzielności u uczniów. Z uczniami prowadzona jest praca indywidualna, a wykonywane ćwiczenia i zadania są dostosowywane do ich potrzeb i indywidualnych możliwości. Zajęcia odbywają się w ramach realizacji art. 42 KN.

p. Hanna Olejniczak

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w ramach realizacji projektu ,,Samorząd Gabina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja”

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez niwelowanie trudności i braków w wiadomościach i umiejętnościach matematycznych i wyposażenie ich w  doświadczenia ułatwiające rozumienie przedmiotu w dalszej edukacji.

Zajęcia prowadzi pani Hanna Olejniczak, a uczęszcza na nie 6 uczniów z klas I-III.

Pani Barbara Dylik prowadzi Koło Matematyczne. Rozwija zdolności matematyczne, umiejętności , pamięć, logiczne myślenie i pogłębia wiedzę zdobytą przez uczniów na lekcjach matematyki. Uczniowie rozwiązują zadania, testy kompetencji i przygotowują się do konkursów. W czerwcu 2013r. uczennica Alicja Bedyk zajęła I miejsce w gminnym konkursie matematyczno- przyrodniczym w Gąbinie.

p. Barbara Dylik

GALERIA ZDJĘĆ

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek – dla klasy II, środę- dla klasy I i czwartek dla przedszkola.  We wtorki odbywają się zajęcia logopedyczne dla uczniów klas I-III w ramach projektu „Samorząd Gąbina indywidualizacji w szkołach sprzyja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podczas spotkań uczniowie  kształtują prawidłową wymowę zaburzonych głosek i doskonalą wymowę już ukształtowaną. Praca przebiega w formie zabawy, co zachęca dzieci do korzystania z zajęć i przynosi bardzo dobre efekty terapeutyczne. Pomaga nam w tym dobrze wyposażony „Kącik logopedyczny” i współpraca z rodzicami. Zajęcia prowadzi pani Iwona Zielińska.

op.p.  Iwona Zielińska

Iwona Zielińska

GALERIA ZDJĘĆ

Zajęcia odbywają się w każdą środę. Prowadzone są przez panią Iwonę Zielińską. Obecnie uczestniczy w nich piętnastu  uczniów naszej szkoły. Głównym celem tych spotkań jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych oraz doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych. Ważnym elementem zajęć jest praca nad kulturą żywego słowa. W miłej atmosferze, często poprzez gry i zabawy, uczniowie zdobywają dodatkowe informacje i umiejętności z zakresu języka polskiego, przygotowują programy artystyczne na uroczystości szkolne, a szóstoklasiści przygotowują się do sprawdzianu zewnętrznego.

op.p.  Iwona Zielińska

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek na siódmej godzinie lekcyjnej. W ramach koła szesnastu uczniów naszej szkoły, pod czujnym okiem pani Iwony Zielińskiej, rozwija swoje zainteresowania taneczne. Poprzez udział w zajęciach zdobywają wiadomości na temat tradycji ludowych naszego regionu. Poznają tańce ludowe, które prezentują na uroczystościach szkolnych i gminnych. Poznają również swoją wartość i potrafią prezentować swoje mocne strony. Obecnie wykonują układy do chodzonego, polki, kujawiaka oraz  chodzenie z gaikiem. Kolejnym celem jest nauka oberka i kilku zabaw ludowych, które będą mogli zaprezentować w najbliższym sezonie.

p. Iwona Zielińska

GALERIA ZDJĘĆ