Projekt edukacyjny  pt: „Gdy dorosnę będę jak…” opracowany dla Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Czermnie na rok szkolny 2014/2015Każdego roku mury naszej szkoły opuszczają absolwenci.  Losy niektórych są nieznane, ale większość z nich pozostaje w naszym środowisku. Później studiuje i pracuje. W dzisiejszych czasach wybór drogi życiowej jest bardzo trudny, ale ma duży wpływ na nasze dalsze życie. Aby ułatwić uczniom wybór właściwej drogi życiowej już od najmłodszych lat w szkole przekazywane są uczniom informacje dotyczące różnych zawodów.
Cel główny
Poznanie losów jak największej liczby naszych absolwentów i przybliżenie zawodów, które wykonują.
Cele szczegółowe
- Korzyści wynikające dla środowiska i dla ludzi związane z wykonywanym zawodem.
- Wdrażanie dzieci do wykazywania szacunku ludziom różnych zawodów.
- Uświadomienie uczniom, że każdy zawód jest ważny i potrzebny.
- Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności i solidarności w wykonywaniu swoich obowiązków.Oczekiwane efekty
Udział w projekcie pomoże uczniom poznać różne zawody i miejsca pracy absolwentów naszej szkoły.
Formy realizacji
Najczęstszą formą realizacji zadań będą spotkania z wybranymi absolwentami w ich miejscu pracy, bądź zaproszenie do szkoły i przeprowadzenie wywiadu. W trakcie realizacji spotkania zostaną udokumentowane w taki sposób, aby można je było zaprezentować szerszej społeczności uczniów i rodziców.

GALERIA ZDJĘĆ